Blog

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) הוקמה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי”ח-1958, במטרה להוות את המוסד הממלכתי בישראל לענייני ההשכלה הגבוהה.

המטרה הייתה להקים גוף ציבורי, א-פוליטי, בלתי תלוי ומקצועי שיעמוד בין הממשלה לבין המוסדות להשכלה גבוהה, ויעסוק בכל ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל לרבות קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים, תוך הבטחת עצמאותה של המערכת האקדמית, פיתוחה ושמירה על איכותה, לצד הכרה באופיים המגוון של המוסדות להשכלה גבוהה ואוכלוסיית הסטודנטים בישראל.

הרכב המל”ג, כפי שהתווה החוק, משקף את ייעודה של המל”ג, כאשר לפחות שני שלישים מבין חברי המועצה הם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ובאים ממגוון המוסדות להשכלה גבוהה, והשאר נציגי סטודנטים ואנשי ציבור.

תאריך פרסום:
10.04.12
מדור:
כללי

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

הוועדה לתכנון ותקצוב

הועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) הינה ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה. הרעיון המרכזי בהקמת הות”ת היה שתשמש כגוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה מצד אחד לבין המוסדות להשכלה גבוהה מצד שני, בכל ענייני ההקצבות למערכת ההשכלה הגבוהה ותרכז את הטיפול הכולל בנושא.

תפקידי הות”ת נקבעו בהתאם להחלטת ממשלה משנת 1977 וביניהם:

להציע את תקציבי ההשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על החרות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה;

לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל והפיתוח.

תאריך פרסום:
10.04.12
מדור:
כללי

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

מועדי ישיבות קודמות ות”ת

תאריך פרסום:
08.04.12
מדור:
כללי

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

מועדי ישיבות קודמות מל”ג

תאריך פרסום:
06.04.12
מדור:
כללי

קרא עוד

Queries 234 | Seconds: 1.890