הוועדה לתכנון ותקצוב

תאריך פרסום:
31.03.13

הועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) הינה ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה. הרעיון המרכזי בהקמת הות”ת היה שתשמש כגוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה מצד אחד לבין המוסדות להשכלה גבוהה מצד שני, בכל ענייני ההקצבות למערכת ההשכלה הגבוהה ותרכז את הטיפול הכולל בנושא.

תפקידי הות”ת נקבעו בהתאם להחלטת ממשלה משנת 1977 וביניהם:

להציע את תקציבי ההשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על החרות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה;

לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל והפיתוח.

להציע לממשלה ולמל”ג תוכניות פיתוח של ההשכלה הגבוהה ולתכנן את מימונן ועוד.

קרא עוד

Queries 281 | Seconds: 1.763